Založ si blog

Šiesta Zmluva s Mohamedom

Spomedzi miliárd ľudských bytostí narodených za posledných 10 000 rokov boli milióny veriacich. Z týchto miliónov bolo 124 000 vybraných, aby sa stali Prorokmi a dosiahli hodnosť proroctva (nabi). Zo 124 000 Prorokov len 313 dosiahlo nasledujúcu hodnosť Posla (rasúl)…

Ako by mohli mať modloslužobníci zmluvu s Bohom a Jeho poslom?

Jezuitská Zmluva pokračovala s Arabmi, až kým medzi nimi nevzrástol útlak, vraždy, uctievanie modiel, polyteizmus a neviera. Každý kmeň mal svoj vlastný dom uctievania v podobe obrovskej kocky. Vystlali ho stovkami modiel vyrobených z palíc a kameňov. Krajiny kedysi obývané nasledovníkmi Abraháma, Mojžiša a Ježiša (NJPN) boli teraz plné barbarských modlárov. Arabi svojou nevierou, vzájomnou nenávisťou a bojom jeden proti druhému úplne porušili Jezuitskú Zmluvu. Arabské kmene boli v dňoch pred narodením Mohameda (NJPN & Jeho Rodinou) rozptýlené po celom regióne a neustále medzi sebou viedli vojny. Páchali tie najohavnejšie zločiny, ako napríklad pochovávanie novorodencov ženského pohlavia zaživa. Za ich neľudské činy na nich dopadla Božia pomsta. Boh zoslal na Arabov trest za porušenie Jezuitskej Zmluvy. Jedným z dobre známych znamení Arabom, ktoré Ježiš (NJPN) poskytol ako dôkaz svojej božskej autority, bolo stvorenie vtákov z hliny. Trestom za porušenie Jezuitskej Zmluvy bol obrovský kŕdeľ vtákov (abadil), ktoré niesli kamene z tvrdej hliny (sijjil), ktoré zničili nielen Abrahaha a jeho armádu, ale zničili aj mnoho neveriacich Arabov. Napokon prišiel zasľúbený, o ktorom Ježiš (NJPN) priniesol radostnú zvesť, posledný Posol Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou).

Kameň Jamani

Boh ustanovil novú Zmluvu s Mohamedom (NJPN & Jeho Rodinou) a znakom Mohamedánskej Zmluvy bol kameň Jamani. Kameň Jamani sa nesmie zamieňať s čiernym kameňom Kaaby. Kameň Jamani je iným kameňom. Jedného dňa som sa na to spýtal Imáma Ahmeda Al-Hassana (Od Neho Je Mier):

Povedal som: „Je kameň Jamani rovnaký ako čierny kameň?”

Imám Ahmed Al-Hassan (Od Neho Je Mier) povedal: „Nie, ľudia si myslia, že je to to isté, ale je to kameň, ktorý je chránený vo Wadi Al-Džabis v Jordánsku.“

Spýtal som sa: „Akú má farbu?“

Imám Ahmed Al-Hassan (Od Neho Je Mier) povedal: „Je tmavo čierny s červenou farbou uprostred.” Spýtal som sa: „Bude tento kameň v novej Kaabe?“

Imám Ahmed Al-Hassan (Od Neho Je Mier) odpovedal: “Áno.“

Zmeny Judikatúry Šiestej Zmluvy

Mohamedánska Zmluva priniesla významné zmeny v zákonoch. V tejto súvislosti boli zavedené nové obmedzenia a praktiky s cieľom očistiť, zaviesť disciplínu a napraviť presvedčenie a normy arabských kmeňov a národov. Od Jezuitskej Zmluvy sa odchýlili natoľko, že ich situácia si vyžadovala veľké zmeny. Tu je niekoľko hlavných zmien, ktoré sa udiali v súvislosti so Šiestou Zmluvou:

 1. Zmena smeru modlitby (qibla) – smeru, ktorý platil počas Mojžišských a Jezuitských Zmlúv. Zmena nastala v smere z chrámu v Jeruzaleme do Mekky: “Vídame ťa často obracať tvár svoju k nebu sem a tam a obrátime ťa preto ku Qible, ktorá sa ti bude páčiť. Obráť teda tvár svoju smerom k Mešite Posvätnej (Al-Masdžid-ul-Harām), a (O Moslimovia), kdekoľvek budete, obracajte tvár svoju v jej smere. Veru tí, ktorým dostalo sa Písma, dobre vedia, že to je pravda od Pána ich prichádzajúca. A nie je Bohu ľahostajné, čo konajú.” V tomto verši jasne vidíme, že Boh hovorí, že ľudia knihy, teda Kresťania a Židia vedeli, že prvý smer modlitby (qibla) bol ten, ktorý zaviedol Abrahám (NJPN). A že je to ten istý smer, ktorý znovu zaviedol Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou). Takže Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou) obrátil smer modlitby v Šiestej Zmluve na rovnaký ako v Tretej – Abrahámovskej Zmluve. Kmeňové vojny sa natoľko zintenzívnili, že každý kmeň mal svoj vlastný smer modlitby. Tento krok bol navrhnutý tak, aby zastavil kmeňové vojny a podporil jednotu.
 1. Modlitba sa stáva povinnou päťkrát denne, čo bolo zjavené vo verši zo Svätého Koránu: “Recituj a odkáž im to, čo bolo ti z Písma vnuknuté. Dodržuj modlitbu, veď modlitba odvracia od nemravnosti a vecí zavrhnutiahodných! Spomínanie Boha je povinnosťou najväčšou (uctievanie rôznych druhov, ktoré nie je obmedzené iba na modlitbu) a Boh dobre vie, čo konáte.”Imám Ahmed Al-Hassan (Od Neho Je Mier) povedal: „Modlitba je aktom poklonenia sa Prorokom, Poslom a Imámom v ich dobe poklonou srdca. Modlitba je tiež duaa (volanie k Bohu). Každé náboženstvo od čias Adama po Mohameda (nech je pokoj s nimi všetkými) zaviedlo poklonu ako súčasť svojej modlitby.” Toto môžeme jasne vidieť, keď sa pozrieme na spôsob, akým sa modlia Kresťania a Židia. V oboch ich formách modlitby je možné nájsť fyzické poklonenie sa, a vidíme to aj v mnohých iných náboženstvách siahajúcich až späť do starovekého Egypta, Sumeru a Akkad. Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou) na poklone ďalej budoval a pridal k nej ďalšie aspekty, ako napríklad recitovanie Svätého Koránu počas modlitby.
 1. Zákaz alkoholu a hazardných hier: “Vy, ktorí veríte! Víno, hazardné hry, idoly a vrhanie losov šípov (typ hazardnej hry) sú veru veci hnusné z diela Satanovho; Vystríhajte sa toho – a snáď budete blažení.” Zhýralosť a opilstvo sa stali hlavným problémom arabského života. Tento typ zákazu bol potrebný na ich očistenie. Toto je prvýkrát, čo bol alkohol zakázaný v rámci Zmluvy. Žiadna z predošlých Zmlúv tento zákaz neobsahovala.
 1. Povolenie polygamných manželstiev: “Berte si za manželky ženy také, ktoré sú vám príjemné, dve, tri a štyri; avšak ak sa bojíte, že nebudete spravodliví, vtedy si vezmite len jednu alebo tie, ktorým vládnu pravice vaše. A tak sa najlepšie vyhnete finančným ťažkostiam.”V Adamovej, Noachovej, Abrahámovej a Mojžišovej Zmluve boli polygamné vzťahy povolené. Pamätajte, že v Adamovej Zmluve bolo Adamovi dovolené všetko a mnohí z jeho potomkov sa oženili s viacerými. V Noemovej Zmluve platilo to isté, neexistovali žiadne manželské obmedzenia. V Abrahámovej Zmluve bol samotný Abrahám ženatý so Sárou a Hagar a jeho vnuk, Jakob, bol ženatý s Leou, Ráchel, Bilhou a Zilfou a rovnako tak neexistovali žiadne manželské obmedzenia. V Mojžišovej Zmluve mal Kráľ Dávid viacero manželiek a jeho nástupca, Šalamún, mal sedemsto kráľovských manželiek a tristo konkubín. Až v Jezuitskej Zmluve Ježiš (NJPN) obmedzil manželstvo na jedného muža a jednu ženu a zakázal akýkoľvek druh rozvodu. V Evanjeliu podľa Marka sa píše: 1 A vstanúc odtiaľ prišiel do Judského kraja cez Zajordánie. A zase sa sišly k nemu zástupy, a jako mal obyčaj zase ich učil. 2 Vtedy pristúpili k nemu farizeovia a opýtali sa ho, či smie muž prepustiť svoju ženu, pokúšajúc ho. 3 A on odpovedal a riekol im: Čo vám prikázal Mojžiš? 4 A oni povedali: Mojžiš dovolil napísať rozvodný list a prepustiť. 5 A Ježiš odpovedal a riekol im: Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal to prikázanie, 6 ale od počiatku stvorenia ich učinil Bôh mužom a ženou. 7 Preto opustí človek svojho otca i mať a bude sa pridŕžať svojej ženy. 8 A tí dvaja budú jedno telo, takže už nie sú dvoje, ale jedno telo. 9 Čo tedy Bôh spojil, človek nech nerozlučuje! 10 Potom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci. 11 A povedal im: Ktokoľvek by prepustil svoju ženu a vzal by si za ženu inú, dopúšťa sa pri nej cudzoložstva; 12 a keby žena prepustila svojho muža a vydala by sa za iného, cudzoloží. Mohamedánska Zmluva teda mužovi umožňovala slobodne sa rozhodnúť, či sa bude riadiť pravidlami Jezuitskej Zmluvy o manželstve, alebo sa bude riadiť predchádzajúcimi usmerneniami predošlej Zmluvy. Okrem toho, Mohamedánska Zmluva zaviedla veľa obmedzení na typy sobášov, ktoré by boli povolené. Zakázal napríklad sobáše súrodencov a sobáš s matkou alebo otcom, strýkami alebo tetami, so sestrami v rovnakom čase atď. Vo Svätom Koráne sa uvádza: “A sú vám zakázané ako manželky vaše matky, vaše dcéry, vaše sestry, vaše tety z otcovej i matkinej strany, vaše netere z bratovej a sestrinej strany, vaše pestúnky a vaše pestúnske sestry a matky vašich žien a vaše nevlastné dcéry, ktoré sú vo vašej starostlivosti a ktoré sa narodily zo žien, ku ktorým ste už vošli – avšak ak ste k nim nevošli, nie je to pre vás hriechom – a manželky vašich synov, a ďalej dve sestry súčasne, iba ak sa tak stalo v minulosti. A Boh je veru Odpúšťajúci, Zľutovný.”
 1. Zaviedol povinnú charitu (zakat): “Ber z imania ich almužnu, ktorou ich očisťuješ a žehnáš im.” V Mohamedánskej Zmluve bolo povinné, aby sa bohatstvo rozdelilo medzi ľudí a určitá suma sa mala odobrať bohatým a bola daná chudobným a tým v núdzi. Bol to akýsi systém sociálnych dávok.
 1. Púť (Hadž) do Kaaby vytýčil za povinnosť pre tých, ktorí si to mohli dovoliť – aspoň raz za život. Púť bola tiež ustanovená za pilier viery: “A vyzývaj ľudí ku konaniu púte, a nech k tebe prídu peši alebo na všeliakých ťavách rýchlych, prichádzajúc z každého vzdialeného priesmyku.”

Prorok Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou) sa stal Božím Poslom pre všetky svety. Na rozdiel od predchádzajúcich Poslov, ktorí boli poslaní špeciálne deťom Izraela alebo ku konkrétnemu ľudu či národu, Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou) bol vyslaný celému ľudstvu. V skutočnosti Boh poslal Mohameda (NJPN & Jeho Rodinou) ako Posla celému vesmíru, celému stvoreniu vrátane stvorenia iného než je to ľudské, ako sú napríklad džinovia.

Spomedzi miliárd ľudských bytostí narodených za posledných 10 000 rokov boli milióny veriacich. Z týchto miliónov bolo 124 000 vybraných, aby sa stali Prorokmi a dosiahli hodnosť proroctva (nabi). Zo 124 000 Prorokov len 313 dosiahlo nasledujúcu hodnosť Posla (rasúl). Z 313 Poslov poslaných ľudstvu, len 5 dosiaholo hodnosť Imáma (hlavný vodca), ktorí sa stali nositeľmi novej právnej vedy a Zmluvy. Napokon, spomedzi Poslov Ulul-Azm, Zmluvných Prorokov s veľkým odhodlaním a neochvejnou vôľou, iba 1 dosiahol ďalšiu úroveň „dve dĺžky poklony alebo bližšie“ k Bohu” – stupeň zaniknutia v Bohu: stav nepochopiteľnej jednoty a singularity. Je to stav spoločenstva s Absolútnym Bohom. Je to hodnosť Boha v Stvorení (Allah fi-al-khalq). Zjednodušene popíšeme každú hodnosť alebo úroveň (maqam):

 1. Hodnosť Veriaceho: Toto je hodnosť vyššia ako byť neveriaci. V tejto hodnosti sa od veriaceho vyžaduje, aby zložil prísahu vernosti Poslovi Božiemu v jeho dobe alebo Imámovi jeho doby – tomu, ktorý bol vybraný, aby viedol veriacich na ich ceste. Prorok Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou) povedal: „Kto zomrie a neprisahá vernosť Imámovi svojej doby, zomrel smrťou ignorancie.“ Akonáhle veriaci nájde a prisľúbi vernosť zástupcovi Boha jeho doby, musí ho vo všetkom poslúchať.
 1. Hodnosť Proroka: Toto je hodnosť vyššia ako byť obyčajným veriacim. V tejto hodnosti sa viera veriaceho zintenzívnila do takej miery, že Boh z neho urobil nádobu, skrze ktorú môže prijímať inšpiráciu, slová pravdy a dokonca prorocké vnuknutia od Boha. Tí s hodnosťou Proroka majú tiež schopnosť inšpirácie a vnuknutia správne interpretovať.
 1. Hodnosť Posla: Toto je hodnosť vyššia ako byť obyčajným Prorokom. V tejto hodnosti je Prorok poverený doručiť správu alebo varovanie konkrétnemu ľudu. Niektorí Poslovia boli poslaní k národom, iní ku kmeňom, iní boli poslaní konkrétnej rodine a ďalší boli poslaní jedinému indivíduu. V každom prípade, Posol má za úlohu doručiť svoje posolstvo niekomu v mene Boha a podľa Jeho pokynov.
 1. Hodnosť Imáma: Toto je hodnosť vyššia ako byť obyčajným Poslom. V tejto hodnosti musí Posol uzavrieť novú Zmluvu a implementovať novú právnu vedu vhodnú pre danú dobu a v súlade s Božími pokynmi a želaniami. Po tom, čo bol Abrahám (NJPJN) vybraný za Proroka a potom za Posla, stal sa z neho Imám. Bolo to preukázané vo Svätom Koráne. Zo všetkých Poslov, Noe, Abrahám, Mojžiš, Ježiš a Mohamed (NJPN) dostali za úlohu vytvoriť novú Zmluvu a implementovať novú právnu vedu.
 1. Hodnosť Boha v Stvorení: Toto je hodnosť vyššia ako Imám. V tejto hodnosti sa Posol stal úplným a zdokonalil sa v každom smere, tvare a podobe. Úspešne zanikol v Bohu a stal sa dokonalým obrazom Boha. V tejto hodnosti mu Boh udeľuje povinnosť vykonávať všetky úlohy, ktoré by bežne mal na starosti Boh, ako napríklad starať sa o všetky záležitosti stvorenia. To zahŕňa posielanie Poslov. Tu je jasné, že zámerom Stvoriteľa je, že stvorenie privedie do bodu, v ktorom sú ako On, dokonalí. A potom, keď sú dokonalí, Boh im ponecháva správu záležitostí stvorenia. Lebo Boh tak veľmi miloval svoje stvorenie, že si prial, aby boli ako On. Je to jasné z nasledujúceho priameho vyrozprávania od Boha (hadís qudsi), kde sa Boh obracia na svojich služobníkov: „Ó syn Adamov, Som Večne Živý a neumieram. Poslúchaj Ma v tom, čo ti prikazujem, aby som ťa učinil večne živým a nepodliehajúcim smrti. Ó syn Adamov, poviem niečomu, buď, a tak sa aj stane. Poslúchni Ma v tom, čo ti prikazujem, a umožním ti niečomu povedať, buď a tak sa aj stane.“ Keď ľudská bytosť miluje svojho syna, praje si, aby jeho dieťa bolo ako on, alebo skôr lepšie ako on. Božia láska k nám je ako láska rodičov. Aj keď nie je možné, aby sme boli lepší než Boh, Boh si želá, aby sme boli vo svojej povahe dokonalí ako On. Nemôžeme byť skutočne ako On, pokiaľ nezažijeme, aké to je byť Ním alebo byť zodpovedný za stvorenie. Je to tak, ako hovorí historická výpoveď alebo rozpovedanie: „Stvorenie sú deti Božie. Z Jeho detí má Boh najradšej tie, ktoré sú najvľúdnejšie k Jeho stvoreniu.“

Prorok Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou) bol na slávnej Nočnej Púti povýšený na túto hodnosť a stal sa Bohom v Stvorení (Allah -al-khalq). Dostal za úlohu starať sa o všetko stvorenie. Jedným z kľúčových aspektov tejto úlohy je posielať Poslov, aby pozývali, viedli a varovali. Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou) bol Posledným Poslom Absolútneho Boha (Allah). A tak Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou) dostal schopnosť a právomoc posielať svojich vlastných Poslov, ktorí sa mali nazývať Imámovia a Mahdíovia. Dvanásť Imámov a dvanásť Mahdíov bolo Mohamedom (NJPN & Jeho Rodinou) vymenovaných v noci, keď zomrel. Dvanásti Imámovia sú:

 1. Imám Ali ibn Abi Talib

2. Imám Al-Hassan

3. Imám Al-Hussein

4. Imám Ali Zainul Abidin 

 1. Imám Mohammed Al-Baqir 
 1. Imám Dža’far Al-Sadiq
 1. Imám Musa Al-Kadim
 1. Imám Ali Al-Ridha
 1. Imám Mohammed Al-Džawad
 1. Imám Ali Al-Hadi
 1. Imám Al-Hassan Al-Askari
 1. Imám Mohammed ibn Al-Hassan Al-Askari, Al-Mahdi (Mier Je Od Nich Všetkých)

Dvanásť Imámov bolo najdokonalejších spomedzi Poslov. Boli vyššie a lepší ako ktorýkoľvek z predchádzajúcich vyslaných Prorokov a Poslov. Prorok Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou), jeho dcéra Fatima Al-Zahra a dvanásť Imámov (Od Nich Je Mier) boli jediné stvorené bytosti, ktoré inkarnovali do tohto sveta s vrodenou neomylnosťou od narodenia až po smrť. História nezaznamenala proti nim žiadne hriechy, na rozdiel od iných Prorokov a Poslov. Boli to tie najdokonalejšie obrazy Boha vo stvorení. Ako uvádza Kniha Monoteizmu od Imáma Ahmeda Al-Hassana (Od Neho Je Mier), Proroci a Poslovia dlaždili cestu pre príchod Boha vo Stvorení. V knihe Deuteronómium sa uvádza: “a riekol: Hospodin prišiel od Sinai a vzišiel im od Seira jako svetlo rána, zaskvel sa od vrchu Fárana a prišiel z myriád svätých.” Imám Ahmed Al-Hassan (Od Neho je Mier) objasnil, že úsvit Boha vo Stvorení bol skrze Ježiša (NJPN) a úsvit je čiastočným prejavom a nie úplným zjavením, a že vyžarovanie Boha vo Stvorení sa naplno objavilo od vrchu Farána, a to prostredníctvom Mohameda (NJPN & Jeho Rodinou).

V islamských historických výpovediach alebo rozpovedaniach sa to spomína v Prosbe o Povahu (Duaa Al-Simat): „A tvojím vzostupom v Seire a tvojím objavením sa na vrchu Farána“ Vzostup alebo čiastočné zjavenie je skrze Ježiša a úplné zjavenie je prostredníctvom Mohameda (NJPN & Jeho Rodinou). Z tohto dôvodu nachádzame Boží opis Mohameda a Mohamedovej rodiny ako „úplné slová“. Lebo Mohamed je úplným objavením sa Boha v Stvorení – úplným slvom, ako sa uvádza v Prosbe o Povahu (Duaa Al-Simat): „…a Tvojím slovom, ktorým si stvoril nebo a zem…a záležitosťou úplného slova…a prosím Ťa skrze Tvoje slovo, ktoré premohlo všetko“

A tak sa obraz stáva jasnejším. Všetci Proroci a Poslovia dláždili cestu pre príchod Boha v Stvorení. Vydláždili cestu pre vládu Boha. Boh vstúpil do stvorenia tým, že sa prejavil ako Jeho najdokonalejšie obrazy, Mohamed a Rodina Mohameda (Od Nich Je Mier), ktorí boli singulárnym svetlom stvoreným na obraz Boží. V skutočnosti boli jedinou vecou, ktorú priamo stvoril Absolútny Boh. Každého a všetko ostatné potom vytvorili oni. Bolo od nich rozpovedané, že oni (Od Nich Je Mier) povedali: „Sme stvorením nášho Pána a ľudia neskôr sú naším stvorením.“

Mohamed, ktorý očistil Boží Dom od falošných modiel a falošných bohov, a Ali, ktorý sa narodil v Dome Božom. Ali je jediná ľudská bytosť, ktorá sa narodila v Kaabe. Ali je jediná ľudská bytosť, ktorú Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou) vyzdvihol nad hlavu a postavil ho na svoje plecia vo Svätej Kaabe. Sú to Mohammed, Ali, Al-Hassan a Al-Hussein (Od Nich Je Mier), ktorí sa vracajú ako dvanásť Imámov a sú jedným svetlom.

V skutočnosti by sa pečať Mohameda dala prečítať ako „Mohamed, posol Allahov“, ale aj ako: „Allah je posol Mohameda“. Poukazuje to na príchod Boha v Stvorení. Nižšie je vyobrazenie slávnej pečate.

Obrázok 1: Pečať Mohameda (NJPN & Jeho Rodinou) 

Mahdi Aba Al Sadiq Abdullah Hashem Cieľ Múdrych Zmluva s Mohamedom Mohamed je posol Allaha Allah je posol Mohameda

Jedného dňa Aba Michael (NJPN) a jeden veriaci diskutovali o tom, čo znamená poznať Boha podľa arabských písmen vo vete: „Niet boha okrem Boha (Allaha).

Aba Michael (NJPN) povedal: „Brat môj, vieš, kto je Boh? Boh, ktorého niet Boha okrem Neho, Boh je “niet Boh okrem Boha.” Vo fráze “niet Boh okrem Allaha,” koľko je písmen v tejto vete (v Arabčine)?“

Veriaci odpovedal: „Dvanásť.“

Aba Michael (NJPN) sa opýtal: „Ktorý z nich je najlepší?“

Veriaci odpovedal: “Ali ibn Abi Talib (NJPN).”

Aba Michael (NJPN) sa spýtal: “A kto nasleduje po ňom?“

Veriaci nato: “Al-Hassan a Al-Hussein (NJPN).”

Aba Michael (NJPN) povedal: “Dobrá odpoveď. Boh je v nich a oni sú v Ňom. Dvanásť Imámov, každý jeden z nich.”

Všetci z dvanástich Imámov prišli a odišli okrem Dvanásteho a posledného Imáma, Imáma

Mahdiho (NJPN & Jeho Rodinou). Volá sa Baqiyat Allah, zvyšná časť Allaha. Je to preto, že všetkých ostatných dvanásť častí Boha v Stvorení už pominulo a on je z nich zostávajúcim Imámom. Posledná časť tohto pôvodného svetla.

Hoci sa v jurisprudencii tejto novej Zmluvy urobilo veľa zmien, najdôležitejšou súčasťou Mohamedánskej Zmluvy je povinnosť aspoň raz za život uskutočniť púť do Svätého Domu Božieho. Moslimovia mali povinnosť vydať sa na púť, aby navštívili Svätý Dom Boží a zložili sľub vernosti čiernemu kameňu. Obchádzanie (tawaf) Kaaby začína pri čiernom kameni, kde prvým krokom pútnika je natiahnuť pravú ruku a dotknúť sa čierneho kameňa alebo naň ukázať. Tento kameň symbolizuje ruku Božiu a predstavuje Povstalca/Qaima rodiny Mohameda (NJPN & Jeho Rodinou). Celý rituál Hadž predstavuje sľub vernosti Bohu prostredníctvom sľubu vernosti Povstalcovi z rodiny Mohameda (NJPN & Jeho Rodinou).

Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou) k nám priviedol svoju rodinu, dvanástich Imámov, ktorí boli dokonalým prejavom Boha v Stvorení. Svätý Korán opakovane spomínal a zdôrazňoval našu povinnosť voči nim: “Boh chce iba odstrániť z vás špinu, ľudia domu, a chce vás očistiť úplným očistením.” Tu si uvedomujeme, že Boh nám výslovne hovorí, že rodina Mohameda (NJPN & Jeho Rodinou), o ktorej sa často hovorí ako o „Rodine Božej“, je úplne očistená. Preto sú v skutočnosti čistí od semena diabla a nemajú v sebe žiadne nečistoty Satana alebo Kaina.

Imám Al-Sadiq (Od Neho Je Mier) povedal: „Boh nás stvoril zo svetla Svojej Moci a potom nás stvoril zo zaistenej hliny spod trónu a nechal to svetlo prebývať v nás a boli sme stvorení ako bytosti svetla a nikto nemal podiel na tom, z čoho nás stvoril, a duše našich nasledovníkov (šia) stvoril z našej hliny a ich telá sú z hliny, ktorá je chránená pod tou hlinou, a Boh nedal nikomu inému to, z čoho stvoril ich, s výnimkou Prorokov, a preto sme sa my a oni stali Ľuďmi (skutočnými ľudskými bytosťami) a zvyšok (zdanlivých) ľudí sa stal beštiami, ktoré sú v ohni a ohňu.“ Tu vidíme, že telá Prorokov, Poslov a oddaných nasledovníkov (šia) Mohamedovej rodiny (Ahlul-Bayt) sú očistené a nemajú nič spoločné so semenom diabla. Láska k Mohamedovej rodine (Ahlul-Bayt) sa stala očistcom, identifikátorom a rozlišovacím znakom Adamových detí od detí Kaina.

Od detí Adama (NJPN) sa v Šiestej Zmluve vyžadovalo, aby splnili sľub vernosti, ktorý dali Mohamedovej rodine (Od Nich Je Mier). Hlavným prikázaním, ktoré im dal Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou), bolo milovať jeho rodinu a poslúchať ich. Povinnosti, ktoré by Adamiti mali voči rodine Mohameda (Od Nich Je Mier), by spočívali v tom, že ich uprednostňujú pred sebou samými, rovnako ako uprednostňovali Mohameda, a všetko, čo dali Mohamedovi, by dali aj jeho rodine. Ako povedal Mohammed (NJPN & Jeho Rodinou) v deň Ghadir Khum: „Kohokoľvek som pánom, Ali je jeho pánom.“

Zaviedli sa aj dane nazývané Piatok (khums), ktoré sa doslova rovnali jednej pätine príjmu každého človeka. Tú mal odovzdať každý veriaci Prorokovi a Imámom po ňom. Tieto sumy mali byť uložené v pokladnici (Bayt-ul-mal alebo dome fondov) národa. Tieto peniaze boli použité pre účely štátu alebo na čokoľvek, čo Prorok alebo Imám považoval za potrebné. Vo Svätom Koráne sa táto daň vo výške dvadsať percent spomína v nasledujúcom verši: “A vedzte, že ak sa zmocníte akejkoľvek korysti, patrí z nej jedna petina Bohu a Poslovi, príbuzným, sirotám, bedákom a po ceste Božej idúcim, ak veríte v Boha a v to, čo sme zoslali služobníkovi Svojmu v Deň Odlíšenia (Badr), v deň, keď stretli sa obe vojská. A Boh je mocný nad vecami všetkými.”

Prorok Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou) zaviedol niekoľko praktík na očistenie veriacich od nečistôt Kainových sociálnych, finančných a stravovacích návykov a noriem. Najprv zaviedol päť kanonických modlitieb (salat), aby očistil srdcia ľudí od nečistôt Kainových spôsobov. Po druhé, daň Piatok (khums) a charita (zakat) mali očistiť peniaze ľudí od nečistôt Kainových metód. Po tretie, pôst (siyam) bol ustanovený s cieľom naučiť ľudí sebaovládaniu, schopnosti vcítiť sa do pozície hladujúcich a očistiť telo od jedla, ktoré bolo akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené Kainovými spôsobmi.

Lásku a poslušnosť voči Mohamedovej rodine (Od Nich Je Mier) dosiahne iba človek, ktorý je Adamovým potomkom (NJPN). Rituály v Islame boli navrhnuté tak, aby zbavili osobu zvyškov Satana a priviedli do popredia Adamitu v nej. Každá stvorená bytosť, vrátane Kainových potomkov, by tak mala príležitosť očistiť sa láskou Mohamedovej rodiny (Od Nich Je Mier) a stať sa potomkom Adama (NJPN). Na fyzickom pôvode už v tejto Zmluve nezáležalo. Presne ako na to poukázal Mohammed (NJPN & Jeho Rodinou), keď povedal: „Salman je jedným z nás, Ahlul-Bayt.“ Konečným cieľom celého stvorenia bolo stať sa súčasťou zjednotenej rodiny duší – Rodiny Božej (Ahlul-Bayt).

Allah nariadil Mohamedovi, aby povedal: “Riekni: “Nežiadam od vás odmenu žiadnu okrem lásky k príbuzným!” Existuje celé množstvo historických výpovedí, ktoré zdôrazňujú dôležitosť milovať, poslúchať a brať si za vodcov Rodinu Mohameda (Od Nich Je Mier). Prorok prirovnal správanie sa k nim za správanie sa k nemu, pretože povedal: „Fatima je odo mňa, kto jej ubližuje, ubližuje mne, a kto ubližuje mne, ubližuje Bohu, a kto ubližuje Bohu, naň je kliatba Božia, kliatba, ktorá napĺňa nebesia a zem.“ A tiež povedal: „Ó, Ali, nemiluje ťa nik okrem veriaceho a nenávidí ťa nik okrem pokrytca.“ Teraz vieme, že Poručníctvo (Wilayah) Rodiny Mohameda (Od Nich Je Mier) je spôsob, ako môžeme rozlíšiť medzi synmi Iblisa a Kaina a medzi synmi Adama (NJPN). Iba synovia Adama (NJPN) dokážu uniesť Poručníctvo (Wilayah) rodiny Mohameda. Kainovi synovia to nedokážu. Je nemožné, aby syn Kaina miloval Aliho a jeho synov (Od Nich Je Mier). Kainovi synovia však dokázali zniesť poručníctvo (Wilayah) Mohameda (NJPN & Jeho Rodinou). Z toho dôvodu vidíme, že za života Mohameda (NJPN & Jeho Rodinou) v neho verilo desaťtisíce ľudí. Avšak po jeho smrti, Aliho (Od Neho Je Mier) podporilo a zostalo s ním iba niekoľko veriacich.

Dôvodom je, že Mohamed (NJPN & Jeho Rodinou) implementoval iba malú časť náboženstva. Prišiel ako milosrdenstvo pre všetky svety, dokonca aj pre deti Kaina. Šiesta Zmluva ponúkla príležitosť všetkým, aby sa dostali pod nadvládu a Poručníctvo Boha prostredníctvom Mohameda tým či onakým spôsobom, ak sa podriadia jeho autorite. To, čo nebol schopný implementovať počas svojho života, by sa odložilo na čas budúci. Ak by ľudia poslúchli a prijali Poručníctvo (Wilayah) Boha alebo rodinu Mohameda, dostali by zvyšné časti náboženstva. Keďže to však neurobili a pokračovali v sprisahaní proti Mohamedovej rodine a v jej vyvražďovaní, ľudstvo, a obzvlášť Arabi, Mohamedánsku Zmluvu porušili. Arabi čakali na každého nástupcu, ktorý sa narodí z Mohamedovej rodiny, aby ich uväznili alebo zavraždili. Vskutku zavraždili všetkých Imámov – jedného za druhým – okrem Dvanásteho Imáma, Mohammeda ibn Al-Hassana Al-Askariho, Al-Mahdiho (NJPN & Jeho Rodinou), ktorý ako dieťa vstúpil do okultácie.

Imám Mahdi (NJPN & Jeho Rodinou) počas posledných 1200 rokov vyslal mnoho Poslov, skrze ktorých sa pokúsil ľudstvo viesť na správnu cestu. Väčšina z týchto Poslov bola zapretá, zabitá alebo mučená. Imám Mahdi (NJPN & Jeho Rodinou) by nebol fyzickým otcom svojho nástupcu, ako jeho predchodcovia. Boh sa rozhodol poslať duše Mohamedovej rodiny (Od Nich Je Mier) v zdanlivo náhodných, nezistiteľných telách, aby tak ukryl a chránil ich identitu pred semenom Iblisa. Prvým z týchto nástupcov, ktorí boli vyslaní týmto spôsobom, bol Imám Ahmed Al-Hassan (Od Neho Je Mier). Vyhlásil sa za syna a posla Imáma Mohammeda ibn Al-Hassana Al-Mahdiho (NJPN & Jeho Rodinou) a Boh s ním uzavrel novú Zmluvu. Siedma a posledná Zmluva, v ktorej by šíril zvyšné časti náboženstva.

Zatiaľ čo zmluva Mohameda (NJPN & Jeho Rodinou) sa niektorým zdá ako najjednoduchšia zo Zmlúv, v skutočnosti bola zo všetkých najťažšia. Pretože predpokladom dodržiavania Zmluvy bolo poslúchať Aliho a jeho synov rovnaku poslušnosťou, akú by človek mal voči Všemohúcemu Bohu, a byť ochotný obetovať za nich celý svoj život. “A Boh veru kúpil od veriacich ich osoby aj majetky ich s tým, že im budú dané záhrady. A oni bojujú na ceste Božej – zabíjajú a sú zabíjaní. A to je sľub Jeho pravdivý, daný v Tóre, v Evanjeliu, i v Koráne. A kto vernejšie dodržuje sľub svoj než Boh? Radujte sa teda z obchodu svojho s Ním uzavretého a to úspech je nesmierny.”

Takže Adamita musí najprv veriť v rodinu Mohameda (Od Nich Je Mier) a viera je úplná a absolútna poslušnosť bez akýchkoľvek pochybností a otázok. Potom musia byť ochotní odovzdať Bohu svoje bohatstvo, zdravie, manželského partnera, deti, seba a všetko, čo človek vlastní v záujme náboženstva. Nie je to ľahká úloha. Ale ako povedal Ježiš (NJPN): “Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný.” Mohamed a rodina Mohameda (Od Nich Je Mier) boli lepší ako všetci Proroci a Poslovia. Boli dokonalým obrazom a zjavením Boha v Stvorení (Allah fi-al-khalq).

Piate Dvere

25.04.2024

Ale čo to vôbec znamená? Konzumovať Ježišovo telo a krv? Čoho sa Ježiš dožadoval? Že ho ľudia zabijú a zjedia? Samozrejme, že nie. Muselo to mať iný význam. Ale aký?

Štvrté Dvere

09.01.2024

Štvrtá Zmluva s Mojžišom (NJPN) Povedali: „Ó Mojžiš, vzývaj za nás svojho Pána na základe Jeho zmluvy s tebou.“ Medzi zmluvami Abraháma a Mojžiša (NJPN) sa udiali mnohé veci. Naplnili sa Božie slová o synoch Abraháma: A Hospodin riekol Abramovi: Vedz istotne, že tvoje semeno bude pohostínom v zemi, ktorá nebude patriť im, a budú im, ľuďom tej zeme, slúžiť, [...]

Tretia Zmluva s Abrahámom

14.08.2023

Imám Al-Sádiq (Od Neho Je Mier) povedal: „Keď Kain videl, že oheň prijal Ábelovu obetu, Iblís mu povedal: ‚Veru, Ábel uctieval oheň‘. Vtedy Kain povedal: ‚Ja neuctievam ten oheň, ktorý uctieval Ábel, ale uctievam iný oheň a prinášam mu obety a on ich prijíma‘. Potom si postavil domy ohňa a prinášal im obety. Kain nemal žiadne poznanie Pána [...]

Izraelská armáda, vojaci, Pásmo Gazy, Palestína, Hamas

Izraelská armáda dostala echo o útoku Hamasu na židovský štát dva týždne vopred

18.06.2024 21:31

Vyššie postavení velitelia správe elitnej spravodajskej jednotky 8200 nevenovali dostatočnú pozornosť.

Vladimir Putin / Kim Čong-un / KĽDR / Rusko /

Putin dorazil do KĽDR, vítal ho Kim. Čo vyrokuje šéf Kremľa v Pchjongjangu?

18.06.2024 20:40, aktualizované: 23:05

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg upozornil, že Putinova návšteva totalitnej krajiny má "medzinárodný presah".

Hadždž

Počas púte hadždž zomrelo takmer 600 ľudí, tvrdí AFP. Teploty v Mekke dosiahli takmer 52 °C

18.06.2024 20:19, aktualizované: 22:36

Na tohtoročnej púti sa zúčastňuje 1,8 milióna ľudí.

Peter Pčolinský

Pčolinský odišiel zo Sme rodina. Postupne bude odhaľovať videá a fotky zo zákulisia politiky

18.06.2024 19:43, aktualizované: 21:10

Pčolinský tvrdí, že videá a fotky neboli nikdy zverejnené a nikdy sa nemali dostať na verejnosť.

CompanionOfTheRiser

Vitajte v ére spásy: Vzostup Imáma Al Mahdího!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 6
Celková čítanosť: 5682x
Priemerná čítanosť článkov: 947x

Autor blogu

Kategórie