Založ si blog

Druhá Zmluva s Noem

Boh povedal Noachovi a jeho synom, čo boli s ním: „Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vaším potomstvom” 

Od momentu, čo Imám Ahmed Al-Hassán (Od Neho Je Mier) odhalil Kainov pôvod, a teda že Kain bol synom Iblísa (Nech Ho Boh preklína), je jasné, že povodeň mala byť nielen trestom za porušenie Zmluvy, ale tiež mala Zem očistiť od Iblísovho semena. Zakaždým, keď je Zmluva porušená, na Zem je zoslaný trest. Následne Pán uzavrie s ľudstvom novú Zmluvu. Trestom za porušenie Prvej Zmluvy, keď Adam (MSN) jedol zo stromu, bolo jeho vyhostenie zo Záhrady Edenu. Boh odpustil, avšak keď ľudia opäť porušili Zmluvu z dôvodu neviery a nepriateľstva voči Noemu a Prorokom, ktorí prišli po Adamovi (MSN), Boh na nich za trest zoslal povodeň.

Noe (MSN) strávil mnohé roky kázňami ľuďom, volajúc ich k Bohu, pokúšajúc sa o ich nápravu. Všetci Noeho (MSN) ignorovali a nechceli ho počúvať. Korán uvádza, že si zapchali uši a ich odevy si prehodili cez tváre, aby Noeho (MSN) nemuseli počúvať. Zem bola v tých časoch naplnená Kainovými synmi, ktorí postavili veľké mestá a mali mnoho detí. Boh prisľúbil Satanovi, že mu dá omnoho viac detí, než Adamovi. Existuje mnoho vyrozprávaní, ktoré to naznačujú. V jednom vyrozprávaní, Imám Al-Sádiq (Od Neho Je Mier) uvádza: “Prvý, ktorý sa prirovnával a bol pyšný, bol Iblís a pýcha je prvým skutkom neposlušnosti voči Bohu. Povedal: ‘Iblís riekol: ‘Ó, Bože, ak by si mi umožnil vyhnúť sa poklone Adamovi, budem Ťa uctievať, ako Ťa neuctieval žiadny iný blízky anjel, ba ani prorok alebo posol.’ Boh povedal: ‘Nepotrebujem tvoje uctievanie. Chcem byť uctievaný tak, ako chcem, a nie tak, ako chceš ty.’ Aj tak sa však odmietol pokloniť, a tak Boh riekol: ‘Preč odtiaľ, si nečistý, a vskutku vysí na tebe Moja kliatba až do Dňa Súdneho.’ A tak Iblís povedal: ‘Ó, Bože, ako je možné, že si Spravodlivým, ktorý nikdy nie je nespravodlivý, no teraz si všetky moje skutky uctievania nechal výjsť nazmar?’ Boh vyhlásil: ‘Ba! Požiadaj ma za odmenu o čokoľvek na svete a Ja ti to splním.’ A tak prvá vec, o ktorú požiadal, bolo zotrvať až do Súdneho Dňa a Boh povedal: ‘Tvoja žiadosť bola vyslišaná.’ A povedal: ‘Dovoľ mi, aby som v nich prúdil, ako ich krv prúdi v žilách.’ A Boh nato: ‘Tvoje prianie sa naplnilo – prúdiš v ich žilách.’ A povedal: ‘Nedovoľ, aby sa im narodilo čo len jedno dieťa bez toho, aby sa mne narodili dve.’” Boh dal Satanovi potomkov skrze Kaina. Vo Svätej Biblii (Prvý Jánov List) sa uvádza: Nie ako Kain. Bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratove spravodlivé.

Kainove deti neuposlúchli Boha, utláčali deti Adama (MSN) a počas rokov, ktoré uplynuli medzi Adamom a Noem (MSN), sa dopustili veľkých zločinov. Boh napokon prikázal Noemu (MSN), aby začal stavať Archu. Aba-Abdilla (Od Neho Je Mier) povedal: “Prorok Noe (MSN) prosil Boha, aby zoslal trest na jeho ľudí. A tak ho Boh inšpiroval, aby zasadil semienko palmového stromu. Keď strom vyrastie a budú z neho plody, Boh zošle na jeho ľudí trest a dá im pominúť. Prorok Noe (MSN) strom zasadil a informoval o tom svojich spoločníkov. Strom vyrástol až sa na ňom ukázali prvé plody. Noe z plodov jedol a dal z nich aj svojim spoločníkom. Jeho spoločníci mu povedali: ‘Ó, Prorok Boží, a čo so sľubom, ktorý si nám dal?’ Prorok Noe (MSN) sa modlil k Bohu, aby splnil sľub, ktorý mu dal. Boh ho opäť inšpiroval, aby zasadil ďaľšie semienko, a keď z neho vyrastie palmový strom, prinesie plody, z ktorých bude jesť, Boh zošle trest. Noe (MSN) o tom informoval svojich spoločníkov. Tí sa rozdelili na tri skupiny:

Jedna skupina sa odvrátila (stali sa z nich odpadlíci), z druhej skupiny sa stali pokrytci a tretia skupina stála pevne za Noem (MSN). Prorok Noe (MSN) opäť zasadil strom. Strom vyrástol a priniesol úrodu. Noe (MSN) z nej jedol a nakŕmil svojich spoločníkov. Tí povedali: ‘Ó, Prorok Boží, a čo sľub, ktorý si nám dal?’ Noe (MSN) sa modlil k Bohu. Boh ho inšpiroval, aby zasadil tretie semienko, z ktorého keď vyrastie strom, ktorý prinesie úrodu, Boh dá jeho ľuďom pominúť. Noe (MSN) o tom povedal svojim spoločníkom. Dve skupiny (veriaci a pokrytci) sa rozdelili na tri skupiny: jedna sa odvrátila (odpadlíci), z jednej skupiny sa stali pokrytci a tretia zostala s Noem (MSN).

Prorok Noe (MSN) tak urobil desaťkrát a jeho spoločníci sa zakaždým rozdelili do troch skupín. Desiatykrát za ním prišli niektorí spomedzi jeho úprimných spoločníkov  a povedali: ‘Ó, Prorok Boží, či vykonáš to, čo si sľúbil, alebo nie, si pravdivý. Si Prorok vyslaný Bohom a my o tebe nikdy nebudeme pochybovať bez ohľadu na to, čoho sa voči nám dopustíš.’ Takýmto spôsobom dal Boh Noeho (MSN) ľuďom pominúť a jeho úprimným stúpencom dal vstúpiť do Archy spolu s ním. A tak ich Boh zachránil spolu s Noem po tom, čo boli skúšaní, preosivaní a očistení.”

V tých dňoch mal Noe za manželku jednu z dcér Kaina. Jej meno bolo Norea, čo znamená oheň. Bola Noemu neverná a zradila ho. Po tom, čo bola Archa postavená poprvýkrát, Norea sa pokúsila do nej vstúpiť, avšak kvôli jej nečestnosti jej to Noe nedovolil. Norea preto založila oheň a celá Archa zhorela. Z toho dôvodu bol boží sľub oddialený. Trest bol taktiež oddialený. V gnostickom texte pod názvom ‘Povaha Vládcov’, ktorý sa nachádza v kolekcii Nag Hammadi, sa uvádza:

“Vládcovia sa radili a povedali, ‘Poďme, vlastnými rukami spôsobíme povodeň a skoncujeme so všetkým telesným, od zvierat, až po ľudí.’ Keď sa však vládca síl dozvedel o ich rozhodnutí, povedal Noemu: ‘Z dreva, ktoré nehnije, si postav Archu a ukri sa v nej spolu so svojimi deťmi, zverou a s vtákmi nebies – veľkými a malými – až sa s ňou doplavíš na Horu Sir.’
Norea prišla za ním a chcela do Archy vstúpiť. Keď jej to nedovolil, fúkla na Archu, ktorá vzbĺkla a zhorela. Následne Noe postavil Archu podruhýkrát.’

V písomnostiach o gnostickej sekte v Egypte, známy historik Epiphanius uviedol ďalšie detaily príbehu o Norei a Arche. Napísal, že o vstup do Archy požiadala trikrát a trikrát Archu podpálila. To všetko kvôli tomu, že skutočne verila, že má dôjsť k veľkej potope, no tiež verila, že Noe mal plán, podľa ktorého sa jej chcel potopou zbaviť. Pravdou je, že Archu podpálila a nechala zhorieť desaťkrát a zakaždým tak vykonala v tajnosti. Noeho spoločníci boli zakaždým šokovaní, začali pochybovať, keď rozmýšlali, prečo by Boh dovolil, aby Archa zhorela, ak by bol Noe skutočný prorok. Kvôli podpáleniu Archy bol sľub oddialený desaťkrát a Boh využil tieto udalosti ako test a príležitosť očistiť Noeho komunitu od tých, čo pochybujú. Noe mal s Noreou zľutovanie a napokon jej povolil vstup do Archy. Vo Svätej Biblii (Genezis – Prvá Kniha Mojžišova) sa uvádza: “V ten istý deň vošiel do korábu Noach a s ním jeho synovia Šém, Chám a Jefet, jeho žena a jeho tri nevesty.” V ten deň do Archy vstúpilo osem ľudí alebo štyri páry. Mnoho arabských zdrojov uvádza, že iba siedmi vytrvali vo viere v Noeho (MSN): Noeho manželka, jeho traja synovia a ich tri manželky.

Hamran vyrozprával, že Abi Džáfar (Od Neho Je Mier) uviedol o slovách Boha, “A uverili s ním len nemnohí” Povedal: “Bolo ich osem.”

Noe povolil Norei vstup do Archy z troch dôvodov:

  1. Väčšina z Noeho spoločníkov a stúpencov, ktorí mu pomohli postaviť Archu,  sa odvrátili (stali sa z nich odpadlíci). Ak by Norea Archu znova podpálila, Noe (MSN) a jeho synovia by bez pomoci, ktorej sa im dostalo pred tým od ostatných, neboli dokázali Archu postaviť.
  1. Keďže bola Norea Noemu (MSN) neverná s jedným dobre známym, vplyvpným a vysokopostaveným mužom mesta, pociťovala extrémny strach. Myslela si, že kvôli tomuto tajomstvu jej Boh neodpoustí. A tiež si myslela, že Noe (MSN) o tom dozaista vedel a mal na pláne ju nechať utopiť sa a kvôli tomu jej zakazoval vstup do Archy. Ak by jej však vstup na Archu nebol povolil, podpaľovala by ju naďalej.
  2. Noree bolo ľudí ľúto a nepriala si ich záhubu, zatiaľ čo Satan sa radoval, keď Noe zvolával na ľudí trest boží. Táto skutočnosť je jasná v mnohých vyrozprávaniach od Ahlul-Bayt (Od Nich Je Mier):

Od Alího, syna Mohammeda (Od Neho je Mier), ktorý povedal: “Keď Satan prišiel k Noemu, povedal: ‘Urobil si mi veľkú službu. Preto ma môžeš požiadať o radu. Nezradím ťa.’ Noeho jeho slová zaboleli, a tak ho Boh inšpiroval: ‘Hovor s ním a opýtaj sa ho. Dám, aby spomenul istú záležitosť, ktorá ti bude dôkazom.’ A tak Noe (MSN) povedal Satanovi: ‘Hovor!’ Satan povedal: ‘Ak Adamovho syna nájdeme chamtivého, závistlivého, utláčajúceho alebo zbrklého, chytíme ho, ako keď jeden chytí loptu. Keď v ňom nájdeme tieto vlastnosti, nazývame ho ‘Šejtán’ (tzn. diabol). A tak Noe povedal: ‘Čo je to za veľkú službu, ktorú si opísal?’ Povedal: ‘Keď si zavolal na Boha, aby zahubil ľudí zeme. Počas jednej jedinej hodiny si ich všetkých doviedol do pekla, preto som slobodný. Ak by nebolo tvojej modlitby, v ktorej si požiadal Boha, aby na nich zniesol trest, trvalo by mi to celý život, kým by som to bol dosiahol.’“

Zatiaľ čo si Norea nezaslúžila byť na Arche, kvôli Noemu (MSN) a kvôli tomu, že si záhubu ľudí nepriala, Boh s ňou mal zľutovanie a dovolil jej na Archu vstúpiť.

Vo Svätej Biblii (Genezis – Prvá Mojžišova kniha) sa uvádza:

Potom Hospodin povedal Noachovi: „Vojdi do korábu s celou svojou rodinou, lebo som videl, že si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení.

O období po Veľkej povodni nachádzame ďalšie zaujímavé skutočnosti: “Keď Prorok Noe (MSN) dokončil stavbu Archy a všetko bolo pripravené, sťažoval sa Bohu na jeho polyteistických ľudí. Modlil sa k Bohu, aby ich všetkých zahubil, a keďže im už boli predložené dôkazy, Všemohúci Boh na nich zoslal utrpenie. Prišla Veľká potopa. Zničila všetkých, čo nechceli počúvať. Len čo boli všetci neveriaci zahubení, prestalo pršať a tí, čo verili v Noeho, boli zachránení. Archa sa doplavila na svoje miesto. Veriaci z nej vystúpili a zapojili sa do rôznych prác a životných záležitostí. Noeho povolanie bola výroba keramických hrncov. Zvyčajne ich vyrábal a predával ich ľuďom. Za ich cenu si zaopatroval denné potreby. Jedného dňa za ním prišiel anjel v ľudskej podobe. Kúpil si od neho mnoho hrncov a začal ich rozbíjať. Noe naň pozeral a vždy, keď rozbil hrniec, Noe bol potichu a bez jediného slova zarmútený. Napokon už ničenie hrncov, ktoré vyrobil a predal, viac nedokázal zniesť. Nahlas na muža (anjela) zakričal: ‘Čo to stváraš, človeče?! Prečo rozbíjaš hrnce, ktoré som vytvoril vlastnými rukami?!’ Muž (anjel) odpovedal: ‘Kúpil som ich od teba. V tom momente sa stali mojím majetkom. Ty už s nimi nič nemáš. Môžem s nimi naložiť, ako sa mi zachce.’ Noe (MSN) povedal: ‘Je pravdou, že si ich odo mňa kúpil. Ja som však na nich ťažko pracoval až ma opantala únava. Mám ich rád aj naďalej – aj po tom, čo si ich odo mňa kúpil. Nedokážem preto akceptovať, že ničíš plody mojej práce.’ Muž (anjel) odpovedal: ‘Tieto hrnce si nevytvoril. Iba si ich vyrobil. Aj napriek tomu však nedokážeš zniesť pohľad na to, ako ich ničím. Ako si potom mohol zvolať na Boha, aby zahubil všetky Jeho bytosti?!’ Po tejto príhode Noe začal nariekať a kvíliť tak hlasno, až ho ľudia nazvali ‘Noe’ (tzn. ten, ktorý narieka).”

Tento príbeh jasne poukazuje na to, že počas všetkých tých rokov – od času, kedy došlo k Veľkej Potope, až do momentu, kedy Archa zakotvila – Boh považoval Noeho za zodpovedného za prosbu o uvrhnutie trestu na jeho ľudí, a dokonca aj po mnohých rokoch si dal záležať, aby Noeho kvôli tomu napomenul.

Po Veľkej Potope Boh uzavrel s Noem (MSN) novú Zmluvu. Bola to Zmluva, ktorá sa odlišovala od Prvej Zmluvy. Druhá Zmluva sa skladala z nových príkazov a zákonov, ktoré neboli súčasťou Prvej Zmluvy. Svätá Biblia spomína detaily v súvislosti s Noeho Zmluvou a jej zákonmi:

1 Boh požehnal Noacha i jeho synov a povedal im: „Ploďte sa, množte sa a naplňte zem! 

2 Strach a hrôza z vás padne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské vtáctvo i na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetky morské ryby sú dané do vašej moci. 

3 Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm, všetko vám dávam, ako predtým zelené byliny. 

4 Len mäso s dušou, teda s jeho krvou, jesť nebudete, 

5 lebo za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera, za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata. 

6 Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. 

7 Vy sa však ploďte a množte, rozmáhajte sa na zemi a množte sa na nej!“ 

8 Boh povedal Noachovi a jeho synom, čo boli s ním: 

9 „Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vaším potomstvom 

10 a so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korábu, so všetkou zverou zeme. 

11 Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem.“ 

12 Boh povedal: „Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia: 

13 Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. 

14 Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha, 

15 rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi; voda už nebude potopou na zničenie všetkých živých tvorov. 

16 Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi.“ 

17 Boh povedal Noachovi: „Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi.“

Prvý príkaz, čo Boh vydal Noemu, bol rovnaký ako ten, ktorý vydal Adamovi (MSN): “Ploďte sa, množte sa a naplňte zem.” Boh si vybral Noeho, ako si predtým vybral Adama, a tiež Noeho požehnal, ako predtým požehnal Adama (MSN). Tento príkaz, ktorý im vydal Boh – množte sa a naplňte zem – zostal rovnakým ako v Prvej, tak aj v Druhej Zmluve a nezmenil sa. Príkaz vyhýbať sa Stromu sa v Druhej Zmluve nevyskytoval, keďže Strom sa nachádzal v Záhrade Edenu. Keďže ľudstvo viac v Záhrade Edenu neprebývalo, príkaz vyhýbať sa Stromu bol irelevantným. Pán dal Noemu (MSN) nové príkazy, ktoré neboli súčasťou Prvej Zmluvy, keďže dovtedy neexistovali, ako napríklad jedenie mäsa. Boh zakázal Noemu (MSN) jesť živé zvieratá a Noe (MSN) mohol jesť iba tie zvieratá, ktoré boli zarezané obetou Pánovi. Odtiaľ pochádza islamská sunna (tradícia, zvyky) jesť mäso iba tých zvierat, ktoré boli zarezané hallal (povoleným, Kóšer) spôsobom: tvárou ku qible (smerom), počas úkonu vyslovujúc meno Boha. Tak sa vykonávala zabíjačka zvierat za účelom obety. Boh taktiež v Druhej Zmluve zakázal akékoľvek vraždy alebo zabíjanie ľudí alebo akýchkoľvek iných živých bytostí. Preto Boh povedal, že bude vyvodzovať zodpovednosť a vydal dekrét, že trest za vraždu bude poprava.

Awli Al-Azim (tí, ktorí sú najrozhodnejší) je koránskym výrazom používaným na popis Prorokov Zmlúv (MSN). Proroci Zmlúv (MSN), ktorých Boh vyslal k ľudstvu, je dovedna päť: Prorok Noe, Prorok Abrahám, Prorok Mojžiš, Prorok Ježiš, a Prorok Mohamed (Mier a Požehnania s Nimi Všetkými). Čo sa týka Adama (MSN), aj on je spoločníkom Nebeskej Zmluvy, no nepatrí medzi Awli Al-Azim pretože Zmluvu porušil: Od Uthmana, syna Íssa, od Sama’a, ktorý riekol, povedal som Abi-Abdilláhovi (MSN): ‘Výrok Boha, “A tak buď trpezlivý, ako boli trpezliví tí, ktorí boli rozhodní”’, povedal, ‘Pretože Noe bol vyslaný s Knihou a jurisprudenciou. Všetcí tí, čo prišli po ňom, sa riadili Noeho Knihou, jeho jurisprudenciou a jeho metódami, až kým s písmom neprišiel Abrahám a silou vôle zanechal Noeho knihu, nie z dôvodu neviery v ňu a každý Prorok, ktorý prišiel po Abrahámovi, so sebou niesol jurisprudenciu Abraháma, jeho metódy a jeho písma, až kým Mojžiš nepriniesol Tóru a silou vôle nezanechal písma. A tak každý Prorok, ktorý prišiel po Mojžišovi, sa riadil Tórou, jeho jurisprudenciou a jeho metódami, až kým Mesiáš nedoniesol Bibliu a silou vôľe zanechal jurisprudenciu Mojžiša a jeho metódy. A tak každý Prorok, ktorý prišiel po Mesiášovi, sa riadil jeho jurisprudenciou a jeho metódami, až kým Mohamed (Mier s Ním a Jeho Rodinou) nepriniesol Korán, jeho jurisprudenciu a jeho metódy. Jeho hallal (dovolené) zotrvá hallal (dovolené) až po Súdny deň a jeho haram (zakázané) zostane aj naďalej haram (zakázané) až do Súdneho Dňa. Toto sú Awli Al-Azim (tí, ktorí sú rozhodní) spomedzi poslov.

A preto učenia všetkých Prorokov a Poslov, ktorých bolo celkovo sto dvadsať štyri tisíc, spadajú pod jednu zo spomínaných jurisprudencií – od jurisprudencie Adama, až po jurisprudenciu Moahmeda (MSNAJR). Proroci Boží ako Ábel, Šét, Enoch a ostatní Proroci, ktorí prišli v čase medzi Adamom a Noem (MSN), sa riadili jurisprudenciou Zmluvy Adama. Noeho Zmluva je však výnimočná tým, že sa využíva do dnešnej doby a túto skutočnosť vysvetlíme v budúcnosti, ak Boh dá. Druhá Zmluva, ktorú priniesol Noe (MSN), trvala až do čias Abraháma (MSN).

Zem mala byť očistená od Iblísovho semena a detí Kaina až na skutočnosť, že Noe si za ženu zobral jednu z potomkov Kaina, ako sme to už spomenuli. Noe a Norea mali spolu troch synov: Šem, Chám a Jafet a jeho žena porodila aj štvrtého syna, ktorého meno bolo Yam. Ten však nebol Noeho (MSN) biologickým synom. Bolo to jasné, keď Najvyšší Boh povedal: A zvolal Noe k Pánovi svojmu a povedal: “Pane, syn môj dozaista patril k rodine mojej a sľub Tvoj je veru pravdivý a Ty si zo sudcov najspravodlivejší.” Boh povedal: “Noe, on ani k rodine tvojej nepatril, veď konanie jeho bolo nesprávne. A nežiadaj odo Mňa to, o čom vedomosť nemáš, a napomínam ťa, aby si nebol jedným z ignorantov!” V Súre At-Tahrím Najvyšší Boh taktiež povedal: “Boh uvádza tým, ktorí neuverili, podobenstvo o žene Noeho a o žene Lóta: obidve boli pod mocou Našich dvoch služobníkov bezúhonných a obe ich zradili. Avšak nič im nepomohli manželia ich proti Bohu a bolo im povedané: “Vstúpte do ohňa s tými, ktorí tam vstupujú!”

Mnoho rokov sa islamskí učenci rôznymi spôsobmi pokúšali o výklad týchto veršov. Tvrdili, že išlo o zradu viery, a nie manželskú neveru, pretože je nemožné, aby Proroka zradila manželka. Vraveli, že Noeho (MSN) syn, ktorý sa spomína v Koráne, bol jeho biologickým synom, aj keď sa tam píše, že “on ani k rodine tvojej nepatril.” Konsenzom medzi moslimskými učencami je tvrdenie, že Noeho syn bol inej viery než jeho otec. Keď však jeden číta Korán objektívne bez posvätnosti alebo nevinnosti jeho postáv, pravda sa stáva jasnou a evidentnou. Skutočnosťou je, že Noeho žena ho zradila a otehotnela. Vynosila nemanželského syna, o ktorom si Noe myslel, že to bol jeho biologický syn. Jeho biologickým synom však nebol a “k rodine tvojej nepatril,” ako sa doslova uvádza v Koráne.

Podania Rodiny Mohameda (Od Nich je Mier) túto skutočnosť potvrdili:

Zurara vyrozprával od Abi-Džáfara (Od Neho Je Mier), že o Noeho slovách povedal: “Syn môj, nastúp na Archu s nami” Vravel: “Nebol to jeho syn,” Povedal: Ja som povedal: Noe vravel, “Môj syn?” On nato: “Noe to vyriekol bez toho, aby to vedel.”

Teraz tiež rozumieme odpovedi tohto syna, ktorá sa nachádza v Koráne, kde vraví: “Uchýlim sa na horu.” Hora vôbec nebola fyzickou horou. Bol to jeho biologický otec, s ktorým Norea zradila Noeho (MSN) – vplyvný nepracujúci učenec. Henry Corbin vo svojej knihe “Swedenborg a Ezoterický Islám” cituje gnostickú exegézu, ktorá vysvetľuje hlbší symbolizmus obklopujúci Archu a horu, na ktorej sa ukryl Noeho syn:

“A plavila sa s nimi po vlnách ako hory vysokých” (11:42), čo znamená: Imám, v ktorom je uložené ezoterické poznanie, sa plaví v da’wat ako mystická Archa, spolu so všetkými tými, ktorí odpovedali na jeho Volanie (mostafibun), na oceáne poznania; plaví sa od mystického stupňa k mystickému stupňu (od hadd k hadd), aby každého jedného inicioval do vyšších spirituálnych vied (ma’rifat); vlny, ktorým čelí, ktoré sú vysoké ako hory, predstavujú učených v Zákone, literalistov (‘ulamii ‘al-zahir), ktorí sú pokladaní za ľudí vedy, aj keď v pravom slova zmysle nemajú žiadne poznanie; to preto padajú pred Imámom, ako keď sa rozbíjajú vlny po tom, čo sú ilúzorne považované za vysoké vrchy. Nebeská da’wat (mystická Archa) sa plaví nad hlavami týchto ľudí, ktorí majú strojené chovanie učených. Razí si nimi cestu ako loď vlnami. Plaví sa na nich, zatiaľ čo oni desia ľudí ich povrchnými vedami, vzdúvajúc sa, ako keď rastú vlny a navzájom do seba narážajú… Avšak tí, ktorí vstúpili do da’wat (Volanie) sú pred ich zavádzaním chránení, ako sú cestujúci na lodi chránení pred vlnami.”

Práve preto Imám Ahmed Al-Hassán (Od Neho je Mier a Milosť) vždy prízvukoval čítanie Koránu ako normálnu knihu – bez prezumcie posvätnosti s ohľadom na činy postáv, ktoré sa spomínajú v príbehoch. Umožňuje to objektívnejšie, historicky konzistentnejšie a pravdivejšie chápanie namiesto skreslených výkladov založených na predpojatých ideách o osobnostiach a udalostiach, ktoré sa odohrávajú. Okrem toho je tiež dôležité zvážiť významy symbolické.

Niektoré arabské zdroje a vyrozprávania/ podania spojili Yama a Kanaána a urobili z nich jednu osobu. Nejde však o jednu osobu s dvomi menami; v skutočnosti ide o dvoch rôznych ľudí. Yam bol syn, ktorý sa utopil. Kanaán bol otcom ľudí Kanaánu a narodil sa po Veľkej Potope. Ľudia Kanaánu boli potomkami Kanaána. Boli semiticky hovoriacou civilizáciou a spomínajú sa na rôznych miestach v Biblii. Títo ľudia by dnes neboli existovali, ak by sa bol ich otec, Kanaán, utopil vo Veľkej Potope. Postavy Yama a Kanaána boli spojené do jednej osobnosti vo vyrozprávaniach, pretože ani jeden z nich nebol Noeho biologický syn. Jeden z nich sa narodil pred Potopou a druhý po nej.

Starý a Novýn zákon potvdzujú slová nachádzajúce sa v Koráne o Noeho manželke a jej synovi. Starý zákon uvádza:

20 Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu. 

21 Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane. 

22 Chám, Kanaánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim dvom bratom. 

23 Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom, a tak zakryli nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého. 

24 Keď sa Noach prebral z opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, 

25 povedal: „Buď prekliaty Kanaán, otrokom otrokov buď svojim bratom!“ 

26 Dodal: „Nech je zvelebený Hospodin, Boh Šémov! Nech mu je Kanaán otrokom! 

27 Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch! Kiež mu je Kanaán otrokom!“

Biblický učenci sa rozchádzajú v názoroch na význam príbehu a obzvlášť verša, “Chám, Kanaánov otec, však videl svojho otca obnaženého.” Aby sme skutočne pochopili význam, čo to skutočne znamená, musíme nazrieť do Tretej Mojžišovej Knihy – Levitikus:

11. A človek, ktorý by ležal so ženou svojho otca, odkryl nahotu svojho otca, istotne zomrú obidvaja; ich krv bude na nich.

Význam sa je teda jasný. Slová ‘odkryl nahotu svojho otca’ alebo ‘videl svojho otca obnaženého’ pre ľudí starovekých čias znamenalo mať pohlavný styk s manželkou otca, pretože nahotou otca je jeho manželka. Noeho manželka otehotnela s jej synom a Noe nenarodené dieťa preklial a pomenoval ho Kanaán, čo doslova znemená “z Kaina” čo naznačuje, že bude nespravodlivým činom alebo nespravodlivým semenom – syn Kaina alebo diabla. Ďalším dôkazom, že Kanaán bol skutočne potomkom Noeho manželky a jej syna, Cháma, sú nasledujúce verše z Tóry: 18 Noachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli: Šém, Chám a Jefet. Chám bol otcom Kanaána. V Genezis – Prvej Mojžišovej Knihe sa uvádza: 22 Chám, Kanaánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim dvom bratom. Je preto dokázané, že práve Chám, a nik iný, je Kanaánov otec. Teraz sa pozrime na to, kto je jeho matkou. V knihe Genezis sa uvádza: „Buď prekliaty Kanaán, otrokom otrokov buď svojim bratom!“ Noe preklína Kanaána, aby bol otrokom jeho bratov. Kto sú však Kanaánovi bratia? V knihe Genezis sa píše: 27 Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril a býval v Šémových stanoch! Kiež mu je Kanaán otrokom!“ A preto Kanaánovi bratia sú Jefet a Šem, a Chám je Kanaánovym otcom a zároveň Kanaánovym bratom.

Z Kanaána vzišli národy Sodomy a Gomory (ľudia Lóta), kde potomkom bol aj Nimrod a iní spmedzi neveriacich tyranov. Jeho potomkami však boli aj spravodliví ľudia, pretože Boh povedal: “On dáva vzísť živému z mŕtveho a mŕtvemu zo živého a oživuje zem po smrti jej. A podobne aj vy budete z hrobov vyvedení.”

Z potomkov Sama alebo Šema (MSN) vzišli Semitickí Proroci a Poslovia a línia potomkov Adama (MSN). Boží Posol Mohamed (Mier s Ním a Jeho Rodinou) povedal: “Sam (MSN) je Otcom Arabov a Židov (Semitov) a Jafet je otcom Rimanov a Chám je otcom Etiópčanov.” Sam (MSN) bol Noeho (MSN) miestodržiteľ. Mandejské náboženstvo považuje Sama (MSN) za jedného z najdôležitejších Prorokov. Majú mnoho rukopisov a kníh, ktoré ho spomínajú. Jeden zo zázrakov Proroka Ježiša (MSN) bolo z vzkriesenie Sama (MSN) z jeho hrobu.

Najvyšší Boh v Koráne povedal: “A hľa, vraveli sme anjelom: “Padnite na zem pred Adamom!” A padli na zem všetci okrem Iblísa, ktorý medzi džinov patril a rozkazu Pána svojho sa sprotivil. Azda vezmete si ho a potomkov jeho ako ochrancov namiesto Mňa, aj keď vašimi sú nepriateľmi? Aká zlá to bude výmena pre nespravodlivých!” Najvyšší Boh tiež povedal: “Moja Zmluva je pre nespravodlivého neplatná.” To znamená, že Božia Zmluva je výlučne s Adamom (MSN) a jeho potomkami, a nie s Iblísom a jeho potomkami. To znamená, že Božia Zmluva je iba s veriacimi, a nie s neveriacimi. Je to dôležitý bod, na ktorý musíme zamerať svoju pozornosť. Preto zisťujeme, že skutočné náboženstvo Boha bolo uchovávaným tajomstvom naprieč stáročiami.

Najvyšší Boh prikázal Adamovi a jeho potomkom, aby mlčali a nebeské poznanie uchovali v tajnosti. Najvyšší Boh prikázal Adamovi a jeho potomkom praktizovanie utajenia pravdy a obojakosť (taqqiyah) pred Kainom a jeho potomkami, aby tak nikdy nepoznali skutočné náboženstvo Boha. Na praktizovanie obojakosti (taqqiyah) bolo niekoľko dôvodov. V prvom rade to bolo nepriateľstvo a závisť, ktoré Iblís a jeho potomkovia prechovávali voči Adamovi (MSN) a jeho potomstvu. V druhom rade Iblís a jeho potomkovia neboli schopní uniesť zodpovednosť praktizovania a zachovania skutočného náboženstva Boha. Výsledkom je, že ľudstvu sa nedostalo viac než dve písmená poznania.

Existuje dobre známe vyrozprávanie/podanie, v ktorom sa uvádza, že keď sa objaví Qaim/Povstalec (Od Neho je Mier)), ľudstvu prinesie zvyšných dvadsaťpäť písmen poznania. Týchto dvadsaťpäť písmen poznania doplní existujúce dve písmená a tým sa skompletizuje korektné poznanie monoteizmu a skutočného náboženstva Boha.

Nasledujúce vyrozprávanie demonštruje túto realitu: Abi-Abduláh Imám Al-Sádiq (Od Neho je Mier) povedal: “Poznanie sa skladá z dvadsiatich siedmich písmen. Všetko, čo doteraz Poslovia priniesli, predstavuje iba dve písmená a ľudia sú si do dnešného dňa vedomí iba dvoch písmen. Keď sa objaví Qaim, prinesie dvadsaťpäť písmen, ktoré rozšíri medzi ľuďmi, a ktoré pridá k predošlým dvom písmenám, až kým nerozšíri všetkých dvadsaťsedem písmen.”

Svätá Domácnosť Proroka (Ahlul-Bayt)(Od Nich je Mier) nám zanechala vyrozprávanie, v ktorom sa uvádza: “Vskutku, Adam ochorel a bol tak po desať dní. Svoju poslednú vôľu zanechal jeho synovi, Šétovi, a prikázal mu ukryť všetko poznanie pred Kainom a jeho synmi, pretože Kain zabil Ábela zo závisti, keďže Adam si vybrál Ábela ako príjemcu jeho pozannia. A tak Šét a jeho synovia poznanie ukryli a Kain nemal poznania, ktoré by mu bolo na úžitok.”
Al-Mufaddel (MSN) vyrozprával: “Opýtal som sa Imáma Al-Sádiqa (MSN) na význam verša “a postavím medzi vami a nimi bariéru mocnú” a on nato ‚To je taqqiyah/obojakosť.’ A tak sa stali bezmocnými a nedokázali to odhaliť alebo sa tým prekopať” pretože nedokázali odhadnúť, či konáme pod obojakosťou (taqqiyah), a práve to je veľká bariéra medzi vami a nepriateľmi Boha – bariéra, ktorú nedokážu prelomiť. Potom som sa ho opýtal na verš “a až splní sa sľub Pán môjho, na prach ju rozdrtí” a on, mier s ním, odpovedal, “To súvisí s pozdvihnutím obojakosti (taqqiyah), keď dôjde k zjaveniam a on sa pomstí nepriateľom Boha.”

Šiesta Zmluva s Mohamedom

29.05.2024

Spomedzi miliárd ľudských bytostí narodených za posledných 10 000 rokov boli milióny veriacich. Z týchto miliónov bolo 124 000 vybraných, aby sa stali Prorokmi a dosiahli hodnosť proroctva (nabi). Zo 124 000 Prorokov len 313 dosiahlo nasledujúcu hodnosť Posla (rasúl)… Ako by mohli mať modloslužobníci zmluvu s Bohom a Jeho poslom? Jezuitská Zmluva pokračovala s Arabmi, až [...]

Piate Dvere

25.04.2024

Ale čo to vôbec znamená? Konzumovať Ježišovo telo a krv? Čoho sa Ježiš dožadoval? Že ho ľudia zabijú a zjedia? Samozrejme, že nie. Muselo to mať iný význam. Ale aký?

Štvrté Dvere

09.01.2024

Štvrtá Zmluva s Mojžišom (NJPN) Povedali: „Ó Mojžiš, vzývaj za nás svojho Pána na základe Jeho zmluvy s tebou.“ Medzi zmluvami Abraháma a Mojžiša (NJPN) sa udiali mnohé veci. Naplnili sa Božie slová o synoch Abraháma: A Hospodin riekol Abramovi: Vedz istotne, že tvoje semeno bude pohostínom v zemi, ktorá nebude patriť im, a budú im, ľuďom tej zeme, slúžiť, [...]

Izraelská armáda, vojaci, Pásmo Gazy, Palestína, Hamas

Izraelská armáda dostala echo o útoku Hamasu na židovský štát dva týždne vopred

18.06.2024 21:31

Vyššie postavení velitelia správe elitnej spravodajskej jednotky 8200 nevenovali dostatočnú pozornosť.

Vladimir Putin / Kim Čong-un / KĽDR / Rusko /

Putin dorazil do KĽDR, vítal ho Kim. Čo vyrokuje šéf Kremľa v Pchjongjangu?

18.06.2024 20:40, aktualizované: 23:05

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg upozornil, že Putinova návšteva totalitnej krajiny má "medzinárodný presah".

Hadždž

Počas púte hadždž zomrelo takmer 600 ľudí, tvrdí AFP. Teploty v Mekke dosiahli takmer 52 °C

18.06.2024 20:19, aktualizované: 22:36

Na tohtoročnej púti sa zúčastňuje 1,8 milióna ľudí.

Peter Pčolinský

Pčolinský odišiel zo Sme rodina. Postupne bude odhaľovať videá a fotky zo zákulisia politiky

18.06.2024 19:43, aktualizované: 21:10

Pčolinský tvrdí, že videá a fotky neboli nikdy zverejnené a nikdy sa nemali dostať na verejnosť.

CompanionOfTheRiser

Vitajte v ére spásy: Vzostup Imáma Al Mahdího!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 6
Celková čítanosť: 5680x
Priemerná čítanosť článkov: 947x

Autor blogu

Kategórie