Prvá Zmluva s Adamom

13. júla 2023, CompanionOfTheRiser, Duchovno

“A už pred tým sme zmluvu s Adamom uzavreli, avšak zabudol na ňu a pevnú vôľu sme v ňom nenašli.”

Príbeh vzťahu ľudstva s jeho Stvoriteľom je príbehom Zmluvy. Keď Boh stvoril Adama (mier s ním), uzavrel s ním Zmluvu. Pod pojmom “Zmluva” sa ukrýva význam “vôľa.”

Keď otec uzavrie Zmluvu so synom, alebo keď synovi zanechá jeho poslednú vôľu, v prípade zmluvy ako aj poslednej vôle ide o deklaráciu otcových prianí v súvislosti s disponovaním jeho majetkom a záležitosťami. Boh si vyvolil Adama ako Kráľa stvorenia a učinil ho zodpovedným za záležitosti Záhrady Edenu.

Boh pred Adamom prehlásil, že môže jesť z ktoréhokoľvek stromu, rastliny alebo ovocia podľa želania až na jeden strom, ktorý mal byť preň zakázaný.

Stvoriteľ si prial, aby sa Adam (MSN) stal jeho nástupcom na zemi, a tak učinil poslušnosť voči nemu povinnou pre každého.

Boh s Adamom (MSN) uzavrel zmluvu, podľa ktorej sa mal starať o Jeho zem. Všetko bolo pre Adama (MSN) dovolené až na jeden strom. Tento strom sa v Koráne nazýva “Strom Nesmrteľnosti.” V Tóre a v Evanjeliách sa nazýva “Stromom Poznania Dobra a Zla.”

Boh dal Adamovi (MSN) jeden príkaz a jeden zákaz. Príkazal mu, aby sa množil. Strom bol však preň zakázaný.

Adam (MSN) však vôľu Boha neuposlúchol. Jedením zo Zakázaného Stromu porušil Zmluvu. S ohľadom na verš z Koránu, “A nepribližujte sa k tomuto stromu,” Imám Al-Sádiq (Od Neho Je Mier) povedal: “Je to Strom Poznania Mohameda a Rodiny Mohameda, mier s nimi.” Imám Al-Ridha (Od Neho Je Mier) povedal: “Nie je to strom ako sú stromy tohto sveta.”

Kde sa teda Záhrada Edenu nachádzala? Imám Al-Sádiq (Od Neho Je Mier) objasnil jej lokalitu, keď povedal: „Adam, obývaj s manželkou svojou Záhradu túto!” Bola to jedna zo záhrad tohto sveta. Vychádzalo nad ňu slnko a mesiac. Ak by to bola záhrada onoho sveta, nikdy by z nej neboli vyšli, ani Satan by do nej nemohol vstúpiť.” A tak je možné vyvodiť, že Záhrada Edenu bola na Zemi; avšak jej stromy neboli pozemskými stromami. Slovo “strom” je alegóriou alebo symbolom pre niečo iné. Čo má slovo “strom” predstavovať?

V jednej z modlitieb od Ahlul-Bayt (MSN) sa píše: “My sme stromom Proroctva a miesto posolstva a my sme miestom, na ktoré sa Anjeli vracajú…” Taktiež je možné si všminúť, že s ohľadom na Strom v Koráne  Boh uvádza: “A či si nevidel, ako Boh uvádza podobenstvo o slovu dobrom? Je ako dobrý strom, ktorého koreň je pevný a k nebesiam sa ťahajú jeho vetvy.”

Je jasné, že “strom” je metaforou pre “slovo” a úplnými slovami Boha sú Mohamed a Rodina Mohameda (Od Nich Je Mier). Okrem toho, svätá domácnosť Proroka uviedla, že dobrý strom je Mohamed a Rodina Mohameda (Od Nich Je Mier). Taktiež vysvetlili, že prekliaty strom, ktorý sa spomína v Koráne, nie je stromom, ako sú stromy na Zemi. Pod ich výkladom tejto frázy sa ukrýva Umajjovská Dynastia. Preto je možné zhrnúť, že Strom, ku ktorému sa priblížil Adam (MSN), a ktorý bol preň zakázaný, vôbec nebol stromom doslovným, ale skôr poukazoval na osobu.

Syn Abdúsa, ktorý sa dopočul od Ibn Qatiba od Hamdána, syna Sulejmana, ktorý vyrozprával od Al-Harwího, ktorý povedal:

“Povedal som Al-Ridhovi (Od Neho Je Mier): “Ó syn Božieho Posla, povedz mi o strome, z ktorého jedli Adam a Eva, čo bol zač? Ľudia sa v názore naň rozchádzajú; niektorí povedali, že to bola pšenica, iní, že to bolo hroznový strom, a zase iní, že to bol strom závisti.” A tak odpovedal: “Všetko je to pravda.” Ja nato: “Čo znamená, že všetky rastliny a stromy, ktoré som vymenoval, sú rozdielne? Ako môžu byť jednou a tou istou vecou?” A tak povedal, “Ó, Aba Al-Salt, stromy záhrady rodili rôzne druhy ovocia. Bol to pšeničný strom, na ktorom rástlo hrozno, no nebol ako stromy Zeme. Vskutku, keď Boh poctil Adama (MSN), keď vydal rozkaz Anjelom, a keď mu umožnil vstúpiť do záhrady, Adam si povedal: “Azda Boh stvoril lepšiu bytosť než som ja?” Boh vedel, čo vpadlo do jeho srdca, a tak naň Boh zavolal a povedal, “Ó Adam, pozdvihni hlavu a pozri sa na nohu môjho Trónu.” Adam sa pozrel nahor a videl, že na nohe Božieho trónu bolo napísané: “Niet Boha než Boha, Mohamed je Poslom Božím, Ali, syn Abu Táliba, je Princom Veriacich, jeho manželka, Fátima, je Paňou všetkých Žien Svetov, a Al-Hassán a Al-Hussein (Mier s Nimi) sú Pánmi mládeže Raja.” A tak Adam povedal: “Pane, kto sú to?” Boh mu odpovedal: “Sú to tvoji potomkovia, ktorí prídu po tebe. Sú lepší než ty a lepší než celé moje stvorenie. Ak by nebolo ich, nebol by som stvoril teba, nebol by som stvoril nebo alebo peklo, a ani by som nebol stvoril nebesá alebo Zem. Nikdy na nich nehľaď očami závisti, inak nebudeš viac po mojom boku.” Adam (MSN) im však závidel ich hodnosť a pozíciu, a tak sa proti nemu postavil diabol, vábil ho, až Adam jedol zo Zakázaného Stromu. A diabol pokúšal aj Evu, pretože závidela Fátime Al-Zahre (Od Nej Je Mier). A tak ich Boh vyhnal z Jeho Záhrady a vyslal ich von do Sveta.”

Imám Ahmed Al-Hassán (Od Neho Je Mier) objasnil, že Eva závidela Fátime (Od Nej Je Mier), obzvlášť preto, že Fátima bola Zakázaný Strom.

Keď Adam (MSN) zistil, že Boh stvoril ženu lepšiu než Eva, podišiel k Fátime (Od Nej Je Mier) a pokúsil sa o pohlavný styk s ňou. To je dôvod, prečo Eva závidela Fátime – Adam po nej túžil. Adam s ňou však nemohol mať pohlavný styk. Princ Veriacich, Ali Ibn Abi Tálib (Od Neho Je Mier) prišiel a vyhodil Adama (MSN) zo záhrady Edenu. Nasleduje výňatok z Gnostického Evanjelia “On the Origin of the World,” ktoré je možné nájsť v Nag Hammadi. Spomínajú sa tam určité detaily tohto príbehu, ktoré potvrdzujú to, čo povedal Imám (Od Neho Je Mier):

“Po dni odpočinku, Sofia vyslala svoju dcéru, Zoe, nazývanú Eva, ako inštruktorku, aby pomohla povstať Adamovi, ktorý nemal dušu, aby sa tí, ktorých splodí, mohli stať prepravníkmi svetla. Keď Eva videla, ako jej mužský náprotivok kľačal poklonený tvárou k zemi, zľutovala sa nad ním a povedala, “Adam! Oži! Povstaň na zemi!” Jej slová sa okamžite stali skutočnosťou. Adam povstal a náhle otvoril oči. Keď ju uvidel, povedal, “Budeš sa volať ‘Matka Živých.’ Pretože si to ty, kto mi dal život.”

Následne, držitelia autority boli informovaní, že ich vymodelovaná forma ožila a povstala. Táto skutočnosť ich veľmi znepokojila. Vyslali sedem archanjelov, aby zistili, čo sa stalo. Podišli k Adamovi. Keď videli, ako sa mu Eva prihovára, povedali si: “Čo je to za žiarivú ženu? Podobá sa na tú, ktorá sa nám zjavila vo svetle. Poďme, zmocníme sa jej a uvrhneme do nej naše semä. Keď sa stane nečistou, nebude môcť vystúpiť do jej svetla. Lepšie povedané, tých, čo vynosí, budú pod naším vedením. Nepovedzme to však Adamovi, pretože nie je jedným z nás. Bude lepšie, ak naň uvalíme hlboký spánok. Keď zaspí, vnukneme mu, že pochádza z jeho rebra, aby jeho manželka tak mohla počúvať a on bol jej pánom.”

…A potom Eva, ktorá bola prirodzenou silou, sa na ich rozhodnutí smiala. Uvalila do ich očí hmlu a tajne zanechala jej podobizeň s Adamom. Vstúpila do stromu poznania a zotrvala tam. Oni ju začali prenasledovať a ona im odhalila, že vstúpila do stromu a stala sa stromom. A tak vo veľkom strachu slepé bytosti unikli. Neskôr, keď sa zotavili zo svojho omámenia, podišli k Adamovi; keď pri ňom uvideli obraz tejto ženy, boli veľmi znepokojení, keďže si mysleli, že to bola skutočná Eva…”

Samozrejme nie všetko, čo sa v rukopise Nag Hammadi píše, je správne alebo bez skreslenia. Z rukopisu však vyplýva nasledovné:

  1. V Záhrade Edenu sa nachádza žena, ktorá je pôvodom Života, a ktorá je Stromom (je to Zoe/Al-Zahra/Skutočná a Pôvodná Eva, ktorej je podobizeň Evy kópiou.)
  1. Žena, ktorá sa stala Stromom, sa delí o rovnakú duchovnú hodnosť ako stvoriteľ Adamovej duše. 

Imám Ahmed Al-Hassán (Od Neho Je Mier) uviedol, že Adam (MSN) je synom Princa Veriacich, Alího Ibn Abi Táliba (MSN) vo Svete Duší, a že je to práve Ali (MSN), ktorý je priamym stvoriteľom Adamovej (MSN) duše.

Mohamed ibn Sinan vyrozprával, že syn Abbása povedal:

“Boli sme s Prorokom Božím, mier a požehnania s ním a jeho rodinou, keď k nám podišiel Ali, syn Abi Táliba, mier s ním. Prorok mu povedal: “Pozdravený buď ten, ktorého Boh stvoril 40 000 rokov pred stvorením jeho otca.” A tak sme povedali: “Ó, Prorok Boží, a či bol syn skôr než otec?” Odpovedal: “Áno. Vskutku, Boh stvoril mňa a Alího z jedného svetla tento čas pred stvorením Adama. Potom Boh toto svetlo rozdelil na dve polovice. Následne stvoril všetko z môjho a z Alího svetla, mier s ním. Potom nám dal prebývať napravo od Jeho Trónu a my sme Ho velebili, uctievali sme Ho, a tak ho uctievali aj oni. Teda všetci tí, ktorí Ho chválili a velebili sa to naučili od Alího, mier s ním.”

Boh stvoril Adama (MSN) jeho rukou, ako sa to uvádza vo verši z Koránu: “Iblís, čo ti bránilo, aby si pred tým na zem padol, čo rukami vlastnými stvoril som?” Preto Ali (Od Neho Je Mier) je Rukou Boha, ktorá priamo stvorila Adama (MSN). Ahmed, syn Mohameda, syn Abi-Nasra, vyrozprával od Hassána Al-Džammala, ktorý vyrozprával od Hašima, syna Abi Ammar Al-Džanbího, ktorý povedal: “Počul som, ako Princ Veriacich povedal: “Som Okom Boha, som Rukou Boha, som Stranou Boha a som Dverami Boha.””

Čo sa týka lokality Záhrady Edenu, nachádzala sa v dnešnom Iraku. V Koráne sa uvádza: “A naučil Adama mená všetky” a v Biblii sa píše: “Keď Hospodin, Boh, stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá.” Imám Ahmed Al-Hassán (Od Neho Je Mier) objasnil, keď povedal:

“Boh povedal Adamovi (MSN), aby pomenoval všetko – zvieratá, rastliny a všetko ostatné. Akékoľvek meno Adam vybral, tým bolo pomenované. Čo sa týka verša z Koránu,“A naučil Adama mená všetky,” znamená to, že Boh naučil Adama (MSN) inkarnácie všetkých Anjelov a “udelil im ich mená,” čo znamená inkarnácie. V tom čase im povedal o ich vteleniach, pretože anjeli vlastné vtelenia nepoznali. Vedeli, že pred vtedajšou inkarnáciou už boli inkarnovaní, no nevedeli, ktoré boli ich inkarnácie v predošlých svetoch. Je to podobné ako dnes; veriaci nepoznajú svoje inkarnácie a ty ich o nich informuješ. Ľudia sa pýtajú na svoje vtelenia, pretože vedia, že boli vtelenými už pred tým, no nevedia, kým sú.”

Čo sa týka veku Adama a Evy, keď sa objavili v záhrade, Imám Ahmed Al-Hassán (Od Neho Je Mier) povedal: “Boli mladými (Mier s Nimi). Eva mala deväť rokov a Adam mal dvanásť. V tom čase bola však deväť ročná dospelou, ktorá prechádzala menštruačným cyklom a vyzerala ako dnes osemnásťročná žena. A Adam, ktorý mal dvanásť, vyzeral ako dnes vyzerá dvadsaťštyri ročný muž. Ich výzor sa v tej dobe rovnal dvojnásobku ich veku v dnešných rokoch. A keď boli stvorení, obaja sa na Zemi objavili naraz a náhle.” Imám Ahmed Al-Hassán (Od Neho Je Mier) taktiež povedal, že Eva nebola tou, ktorá jedla zo Stromu, presnejšie, bol to iba Adam (MSN). Navyše to, čo bolo napísané o Eve, že jedla zo Stromu, a že bola dôvodom, prečo Adam (MSN) jedol zo Stromu, je nepravda a sú to klamstvá.

Boží trest za porušenie Zmluvy bol veľmi rýchly a intenzívny. Výsledkom bolo, že Adam, Eva a Azaziel boli vyhnaní zo Záhrady Edenu a bolo im povedané: “Zostúpte z raja! Jedni druhým nepriateľmi budete a na zemi bude miesto vašeho pobytu a užívania iba na čas určený!” A Boh im povedal, “Zvádzaj teda hlasom svojim tých z nich, ktorých môžeš, a zaútoč na nich jazdou svojou i pechotou, staň sa spoločníkom majetku ich i detí a sľúb im, veď sľuby satanove sú klamstvá obyčajné.”  Učenci sú už dlho zmätení významom výroku, že Satan sa mal stať spoločníkom majetku ich i detí. Imám Ahmed Al-Hassán (Od Neho Je Mier) toto tajomstvo odhalil a odkryl tak realitu. Je to tak, ako sa píše. Iblís alebo Azaziel (Nech Ho Boh Preklýna) sa na Zemi vo fyzickej forme vybral za Evou; klamstvom ju zviedol k sexuálnemu styku s ním; a tak Eva otehotnela a čakala na narodenie Kaina (Nech Ho Boh Preklýna). Kain je biologickým synom Iblísa (Nech Ho Boh Preklýna) a nie je synom Adama (MSN).

Tento príbeh sa spomína v židovských vyrozprávaniach:

“Zlo uzrelo svetlo sveta, keď sa spolu so ženou zrodil Kain, najstarší Adamov syn. Keď Boh daroval prvému ľudskému páru Raj, varoval ich obzvlášť pred živočíšnym charakterom pohlavného styku medzi nimi. Po páde Evy k nej podišiel Satan prestrojený za hada. Ovocím ich styku bol Kain – predok všetkých bezbožných generácií, ktoré sa búrili proti Bohu, a ktoré proti Nemu povstali. Kain je potomok Satana, ktorý je anjel menom Samael, a ktorý sa odhalil v jeho nebeskom zjave. Pri jeho narodení bolo Evino prehlásenie nesprávne, a teda že “Dostalo sa mi dieťaťa skrze anjela Pána.” Počas jej tehotenstva s Kainom pri nej Adam nebol. Po tom, čo druhýkrát podľahla Satanovým pokušeniam a dovolila, aby bolo jej pokánie porušené, zanechala svojho manžela a vybrala sa na západ, pretože sa obávala, že skrze jej prítomnosť sa mu dostane neštastia. Adam zostal na východe. Keď sa dni Evinho tehotenstva naplnili a pri cestovaní pocítila bodavú bolesť, prosila Boha o pomoc. Ten však jej prosby nevyslišal. “Kto odnesie správy môjmu Pánovi, Adamovi?” Pýtala sa samej seba. Ó vy, svetlá nebeské, prosím vás, povedzte o tom môjmu pánovi, Adamovi, keď sa na východ vrátite!” V tej istej hodine zaplakal Adam: “Evino bedákanie sa dostalo až do mojich uší! Azda ju had opäť napadol,” a ponáhľal sa k jeho žene. Našiel ju vo veľkých bolestiach, a tak prosil Boha v jej mene. Keď sa tu zrazu objavilo dvanásť anjelov spolu s dvomi mocnosťami nebeskými. Všetci sa postavili napravo a naľavo od nej, zatiaľ čo Michael, ktorý taktiež stál na jej pravej strane, nad ňou mávol rukou – od jej tváre smerom na jej hruď a povedal jej: “Buď požehnaná, Eva, kvôli Adamovi. To vďaka jeho prosbám som bol vyslaný, aby som ti poskytol našu pomoc. Priprav sa na pôrod tvojho dieťaťa!” V tom istom okamihu sa narodil jej syn – bol žiarivej postavy. O malú chvíľu dieťa stálo na nohách. Odbehlo a vrátilo sa, zatiaľ čo v rukách držalo steblo sena, ktoré dalo svojej matke. Z toho dôvodu sa mu dostalo mena “Kain,” čo hebrejsky znamená “steblo sena.” Adam vzal Evu a chlapca do svojho domu na východe. Boh mu skrze ruky anjela Michaela poslal rôzne druhy semien. Naučili ho, ako obrábať zem, aby sa na nej zrodili plodiny a ovocie, aby tak mohol živiť seba a svoju rodinu. O nejaký čas sa Eve narodil jej druhý syn, ktorého pomenovala Hebel, pretože povedala, že sa narodil, aby zomrel.”

Následne ako bol Adam (MSN) vyhnaný zo Záhrad Edenu, spolu s Evou oľutovali ich závisť a neposlušnosť. Boh im odpustil a obnovil Prvú Zmluvu, aj keď bola porušená. Doteraz sme sa naučili o niekoľkých bodoch. Poprvé, dozvedeli sme sa o stave Adama a Evy v Záhradách Edenu. Všetko im bolo dovolené až na jednu vec (ktorou bolo priblíženie sa k Stromu). Podruhé, pôvodom všetkého hriechu bola závisť. Potretie, Prvá Zmluva sa skladala z jedného príkazu a zákazu. Išlo o náležité právo a jurisprudenciu toho času s ohľadom na okolnosti. Išlo o jediné pravidlo, ktoré Adam a Eva potrebovali, pretože v tom čase neboli nažive iné ľudské bytosti okrem nich. V tých časoch neexistovali žiadne porušenia, ani nebolo žiadnych priestupkov, ktoré by si vyžadovali, aby bolo ustanovené právo. Existovali iba Adam, Eva, Rodina Mohameda, Anjeli a spirituálne bytosti (MSN). Jurisprudencia by sa časom rozvinula a prispôsobila podľa zmeny okolností, podmienok a potrieb. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na niekoľko situácií, ktoré sa odohrali v čase Adama (MSN) a nasledujúcich generácií, ktoré podmienili zmenu jurisprudencie.

“A vnukla mu duša jeho zabiť brata, a zabil ho a stal sa z tých, ktorí stratu utrpeli.”

Pred tým, než Kain zabil Ábela, nebolo zákonov, ktoré by upravovali vraždu. Nebolo ani žiadnych právnych sankcií, keďže k podobnej udalosti nikdy predtým v rámci ľudskej rasy nedošlo. Keď Kain zabil Ábela, ani Adam (MSN), ani Pán naň neuvrhli žiadnu formu trestu. V jurisprudencii väčšiny náboženstiev je známe, že trest za vraždu je smrť. Avšak podľa náboženstva, jurisprudencie a zákonov Adama (MSN) (tzn. Adamitského práva) trest smrti Kainovi uložený nie je. Práve naopak, Kain pokračuje v normálnom živote, ožení sa, stavia mestá a svoje semeno rozosieva po Zemi. Čítajúcemu to možno pripadá zvláštne, avšak ako môže byť jeden potrestaný, keď nikdy neporušil zákon? Okrem toho, prečo by mal existovať zákon o priestupku, ktorý nebol nikdy spáchaný, a na ktorý nikdy nikto ani len nepomyslel?

Zločin, korupcia, vraždy, lúpeže a vojny sa začali vyskytovať v rámci generácií, ktoré prišli po Adamovi. Kainove deti Zem naplnili nespravodlivosťou a tyraniou, až kým sa na scéne neobjavil Noe (MSN), sľúbený spasiteľ a povstalec rodiny Adama (MSN). Počas rokov a generácií medzi Adamom a Noem, mier s nimi, deti Adama praktizovali taqiu alebo preventívnu pretvárku/predstieranie (svoju skutočnú vieru ukrývali zo strachu o svoj život). A tak skryli všetko to, čo sa naučili od Adama a od prorokov od Adama až po Noeho (Mier S Nimi Všetkými) zo strachu o svoje životy pred deťmi Kaina. Dokonca aj zvieratá sa zmenili a začali sa ľudí obávať.

8 Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Vyjdime von!“ Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. 

9 Tu sa Hospodin spýtal Kaina: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On odvetil: „Neviem. Som azda strážcom svojho brata?“ 

10 Opäť sa ho spýtal: „Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. 

11 Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. 

12 Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi.“ 

13 Kain povedal Hospodinovi: „Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. 

14 Ty ma dnes vyháňaš z pôdy a budem sa skrývať pred tebou. Budem sa nepokojne potulovať po zemi; ktokoľvek ma stretne, zabije ma.“ 

15 Hospodin mu však povedal: „Nie, to sa nestane, lebo ktokoľvek by zabil Kaina, toho postihne sedemnásobná pomsta.“ Hospodin poznačil Kaina, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. 

16 Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nód, na východ od Edenu. 

17 Kain poznal svoju ženu, ktorá počala a porodila Henocha. Postavil mesto a dal mu meno svojho syna Henocha. 

18 Henochovi sa narodil syn Irád; Irád splodil Mechújaela, Mechújael Metúšaela a Metúšael Lemecha.

Abi Abdulláh (Od Neho Je Mier) povedal: “Vskutku, Kain podišiel k Šétovi mier s ním a povedal mu: “Tvoj otec ti dal z poznania, ktoré mal. Ja som bol starší než ty a mal som viac práva na toto poznanie než ty. Kedže som však zavraždil jeho syna, nahneval sa na mňa a pre svoje poznanie ťa uprednostnil predo mnou. Pri Bohu prisahám, ak predo mnou spomenieš čokoľvek z poznania, ktoré si zdedil po svojom otcovi iba preto, aby si sa predvádzal alebo ak sa budeš tváriť, že si lepší než ja, zabijem ťa, ako som zabil tvojho brata.” Šéth následne ukryl všetko poznanie, ktoré získal, až kým Kainov štát a jeho vláda neskončí. Z toho dôvodu dnes praktizujeme taqiu, pretože príkladom pre nás je syn Adama. Šéth povedal svojim synom o zmluve a o poslednej vôli pod rúškom tajomstva. Odkedy Šéth odovzdal svoju poslednú vôľu synovi, pri Bohu, Sunnou (Pravidlom správania) sa stalo zanechávanie poslednej vôle učenec učencovi. Posledná vôľa sa otvárala každý rok v istý deň, kedy hovorili o tom, ako im ich otec zanechal proroctvo a dobré správy o Noeho (MSN) príchode.”

Máme tu niekoľko dôležitých bodov, ktoré je potrebné zdôrazniť:

  1. Poprvé, nedostatok zákonov a jurisprudencie vzťahujúcich sa k trestom za zločiny v čase Adama (MSN) viedol k uchopeniu moci Kainovými deťmi. Deti Adama sa stali slabými a utláčanými na zemi. Z toho dôvodu museli byť božie zákony a jurisprudencia upravené a rozšírené, aby zodpovedali zmeneným okolnostiam.
  1. Podruhé, keďže Adam a Eva boli na počiatku jediné dve ľudské bytosti na Zemi, všetko im bolo dovolené. Ľudská rasa sa šírila skrze incestné manželstvá. Neexistovalo nič, čo by zabraňovalo sobášom medzi príbuznými prvého stupňa. Táto prax pokračovala, až kým nebola postavená mimo zákona budúcimi zmluvami.
  1. Potretie, vojna medzi dobrom a zlom je v skutočnosti vojnou medzi semenom a potomkami Adama (MSN) a semenom a potomkami Iblísa (Nech Ho Boh Preklína). Z Adama (MSN) pochádza každý veriaci a z Iblísa každý neveriaci a tyran.

A napokon Mesiáš Ježiš (MSN) v Evanjeliu podľa Jána (Kapitola 8) potvrdzuje, že všetci neveriaci pochádzajú z Iblísovho potomstva a spomedzi jeho detí, zatiaľ čo veriaci sú deťmi Adama (MSN) a deťmi Boha:

39. Odpovedali mu: „Naším otcom je Abrahám!“ Ježiš im povedal: „Ak ste Abrahámove deti, mali by ste robiť Abrahámove skutky! 

40 Teraz však chcete zabiť mňa — človeka, ktorý vám povedal pravdu, ktorú počul od Boha. Toto Abrahám neurobil. 

41 Vy robíte skutky svojho otca.“ Povedali mu: „My sme sa nenarodili zo smilstva; máme jediného Otca, Boha.“ 

42 Ježiš im povedal: „Keby bol Boh váš Otec, milovali by ste ma, veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. 

43 Prečo nechápete moju reč? — Preto, že nemôžete počúvať moje slovo. 

44 Vaším otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je klamár a otec lži. 

45 Mne však neveríte, pretože ja hovorím pravdu. 

46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď hovorím pravdu, prečo mi neveríte? 

47 Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha.“